Mẫu quyết định tăng lương chi tiết nhất

Tăng lương là điều hàng ngàn lao động mong muốn. Mẫu quyết định tăng lương sẽ khích lệ tinh thần cố gắng của lao động. Dưới đây là mẫu quyết định tăng lương chi tiết, cụ thể nhất, mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Ý nghĩa của việc tăng lương

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13, “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

Chính vì vậy, ngoài mức lương chính thức khi bắt đầu tuyển dụng thì điều khoản về chính sách nâng lương luôn được nhiều người lao động quan tâm.

Ngày nay, trên thị trường lao động, không riêng người lao động đi tìm kiếm việc làm mà ngay cả người sử dụng lao động cũng đi “giành giật” người lao động.

Do đó, việc có một mức lương hợp lý với chế độ đãi ngộ tốt cùng lộ trình thăng tiến, nâng lương rõ ràng là điều quan trọng để “giữ chân” những người lao động xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện của mình để có chính sách nâng lương xứng đáng, bằng việc thực hiện theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc theo quy chế doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể (khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP).

Mẫu Quyết định tăng lương 2019

CÔNG TY…………………*********CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***********
Số: …………/QĐ – ……..………., ngày……tháng…..năm…..

QUYẾT ĐỊNH
V/v tăng lương cho nhân viên

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/06/2012;

Căn cứ Quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của Công ty………;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ……….. ngày …. tháng …. năm …. giữa Công ty …………………… với Ông/Bà …………………….;

Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………… đối với sự phát triển chung của Công ty;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kể từ ngày ……. tháng …….. năm ……., mức lương chính của Ông/Bà ……………………………………… sẽ là …………………………………………

Bằng chữ: …………………………………………….…………………………

Điều 2. Các khoản trợ cấp, phụ cấp (nếu có) của Ông/Bà………………… được chi trả theo mức mới kể từ ngày …… tháng …… năm ……

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:– Ông/Bà……………..….;- Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kế toán;- Lưu: HS, HCGIÁM ĐỐC(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Hướng dẫn lập Quyết định tăng lương

Trường hợp doanh nghiệp tăng lương cho nhiều lao động trong một bộ phận và không có quy định “bí mật” tiền lương thì có thể lập thành danh sách kèm theo.

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-…. ngày ….tháng…năm…)

SttHọ và tênBộ phậnMức lương cũMức lương mớiGhi chú
1     
2     
3     
     

Trên đây là Mẫu Quyết định tăng lương 2019 giúp doanh nghiệp “giữ chân” người lao động lâu nhất. Chúng tôi xin chúc quý công ty, doanh nghiệp luôn phát triển, người lao động luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.

Biểu Mẫu, Luật Việt Nam - Tags: